Qualcomm Atheros WLAN and Bluetooth Client Install 12.81

Qualcomm Atheros WLAN and Bluetooth Client Install 12.81

Qualcomm Atheros – Shareware – Windows
5 Stars User Rating

Tổng quan

Qualcomm Atheros WLAN and Bluetooth Client Install là một Shareware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Qualcomm Atheros.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.995 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Qualcomm Atheros WLAN and Bluetooth Client Install là 12.81, phát hành vào ngày 22/02/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 12.29, được sử dụng bởi 23 % trong tất cả các cài đặt.

Qualcomm Atheros WLAN and Bluetooth Client Install đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Qualcomm Atheros WLAN and Bluetooth Client Install đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Qualcomm Atheros WLAN and Bluetooth Client Install!

Cài đặt

người sử dụng 4.995 UpdateStar có Qualcomm Atheros WLAN and Bluetooth Client Install cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại